0,00zł

Regulamin sklepu internetowego Before We Get Old

Data publikacji Regulaminu: 04.09.2018 r.

Sklep działający pod adresem https://beforewegetold.pl/sklep należy do firmy Agata Cieślak Before We Get Old, ul. Centralna 23c/8, 44-244 Żory, NIP: 651-167-17-67.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail sklep@beforewegetold.pl.

 

§1 DEFINICJE

1. Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

2. Klient – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://beforewegetold.pl/regulamin-sklepu

5. Sklep – sklep internetowy Before We Get Old, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://beforewegetold.pl/sklep

6. Sprzedawca – http://beforewegetold.pl/sklep – Agata Cieślak Before We Get Old, ul. Centralna 23c/8, 44-244 Żory, NIP: 651-167-17-67.

7. Produkty – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie

8. Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga szczególnych warunków technicznych. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:

a) połączenia internetowego,

b) standardowej przeglądarki internetowej,

c) aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu,

4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są Produktami fabrycznie nowymi.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany użytkownik posiadający konto w Sklepie lub jako gość.

3. Założenie konta możliwe jest z poziomu podstrony „Moje konto” lub podczas składaniu Zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

a) wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b) dodania ich do koszyka,
c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d) zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy Zamówienie składa Klient zarejestrowany
e) podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia w przypadku, gdy Zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

f) zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia w Sklepie.

g) kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

5. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Kupuje i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia. Z chwilą wykonania przelewu bankowego umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

6. Jeśli Klient jako formę płatności wybrał „Przelewy24”, zostanie przekierowany na stronę systemu Przelewy24 w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

7. Klient ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Klienta. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedającego jest skontaktowanie się z Klientem w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

 

§4 FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:

a) dostawa za pośrednictwem paczkomatów InPost – koszt 12,90 zł, orientacyjny czas dostawy 48 godzin od chwili wysyłki Produktów,

b) dostawa za pośrednictwem kuriera firmy InPost– koszt 19,90 zł, orientacyjny czas dostawy 24 godziny od chwili wysyłki Produktów,

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Gdy Klient złoży Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie do 3 dni od momentu jego złożenia.

3. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta oraz przekazaniu firmom kurierskim. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki i przekazania go do podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek wskazanych w §4 ust. 1 Regulaminu.

4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania się płatności za Zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.

5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji Zamówienia.

6. Sposób wysyłki Zamówienia określany jest przez Klienta zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu.

7. Czas doręczenia Zamówienia do Klienta określa §4 ust. 1 Regulaminu i zależny jest od wybranej przez Klienta metody wysyłki. Czas dostawy liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia zgodnie z §5 ust.3 Regulaminu.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionych Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (za pomocą wiadomości e-mail lub pocztą).

3. W celu ułatwienia procedury odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z gotowego formularza zwrotu.

4. Zwroty prosimy odsyłać na adres podany w formularzu zwrotu.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione Produkty nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał Produkty fizycznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz tworzona na zamówienie, personalizowana.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Klient może złożyć reklamację w przypadku, gdy Produkty:

a) posiadają wady (sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży)

b) są niezgodne z umową

c) zostały uszkodzone podczas dostawy

4. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.

5. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.Reklamowane Produkty należy zwrócić na adres: Sklep Before We Get Old, Agata Cieślak, ul. Centralna 23c/8, 44-244 Żory

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

§8 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://beforewegetold.pl/polityka-prywatnosci

 

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2018 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Jeśli zarejestrowany użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

Copyright © 2024 - BeforeWeGetOld.pl